;
;

Οριζόντιες μεταφορές

Οι μεταφορές αντικειμένων και προϊόντων διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, στις οριζόντιες μεταφορές και στην ανύψωση φορτίων. Για την πρώτη περίπτωση χρησιμοποιούνται μεταφορικές ταινίες και αλυσίδες. Για τη δεύτερη περίπτωση χρησιμοποιείται παρόμοιος εξοπλισμός, αλλά ο σχεδιασμός των μεταφορικών διατάξεων είναι πιο σύνθετος.

Οι ιμάντες και οι αλυσίδες αποτελούν τα βασικότερα στοιχεία μηχανών που επιτυγχάνουν μετάδοση των κινήσεων με έλξη. Παράλληλα η δυνατότητα των ιμάντων και των αλυσίδων να μετατρέπουν την περιστροφική κίνηση των κινητηρίων ατράκτων σε μεταφορική κίνηση τους έχει καταστήσει κύριους φορείς των μεταφορικών διατάξεων.

Ιμάντες

Στην τεχνολογία των ιμάντων μια πολύ σημαντική παράμετρος είναι ο τρόπος οδήγησης κι εμπλοκής του ιμάντα. Αναφορικά με τη διατομή των ιμάντων, η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο στον τρόπο οδήγησης κι εμπλοκής του ιμάντα, δύο είναι οι βασικές κατηγορίες ιμάντων, οι επίπεδοι και οι τραπεζοειδείς. Οι επίπεδοι πεπλατυσμένοι ιμάντες χρησιμοποιούνται σε βαρύτερες κινήσεις.

Στις ελαφρότερες κινήσεις έχουν εκτοπισθεί από τους τραπεζοειδείς ιμάντες. Οι τραπεζοειδείς ιμάντες έχουν τριπλάσια ικανότητα μεταβίβασης από τους επίπεδους για την ίδια δύναμη τάνυσης. Επίσης ξεκινάνε "απαλότερα" και ολισθαίνουν λιγότερο ως καθόλου.
Είναι χαρακτηριστικό ότι συναντούν ευρεία εφαρμογή στην κατασκευή εργαλειομηχανών και αυτοκινήτων.
Εκτός όμως από τη διατομή των ιμάντων και τον τρόπο εμπλοκής τους πολύ σημαντικές παράμετροι λειτουργίας των διατάξεων των ιμάντων είναι τα υλικά κατασκευής και οι τρόποι τάνυσης.

Τάνυση των ιμάντων

Στα συστήματα μετάδοσης κίνησης και μεταφοράς φορτίων με ιμάντες η πλευρά έλκοντος κλάδου του ιμάντα μεταξύ των δύο τροχαλιών καλείται ιμάντας φορτίου ενώ η πλευρά ελκομένου κλάδου του ιμάντα καλείται ελεύθερος ιμάντας. Για να επιτευχθεί η απαιτούμενη τάνυση του ιμάντα αξιοποιούνται:

~ Η κίνηση δια του ιδίου βάρους σε οριζόντια θέση κίνησης.

~ Η λειτουργία της επιμήκυνσης όταν το μη τεταμένο μήκος του ιμάντα είναι μικρότερο από το μήκος λειτουργίας του.

~ Η τάνυση με αύξηση της απόστασης των αξόνων.

~ Η χρησιμοποίηση μιας τροχαλίας τάνυσης που φορτίζεται με βάρος ή ελατήριο.

~ Η χρησιμοποίηση διατάξεων αυτοτάνυσης.

Υλικά κατασκευής

Αναφορικά με την κατασκευή των ιμάντων οι σπουδαιότερες αξιώσεις που προβάλλονται σχετικά με τα υλικά κατασκευής τους είναι η καλή προσκόλληση (πρόσφυση) μεταξύ ιμάντων και τροχαλιών, πράγμα που προϋποθέτει μεγάλο συντελεστή τριβής, μεγάλη αντίσταση σε εφελκυσμό, μεγάλη ελαστικότητα με ελάχιστη διαρκή διαστολή, εναλλασσόμενη αντοχή σε κάμψη, απάθεια έναντι ατμοσφαιρικών επιδράσεων, αλλά και απέναντι σε υλικά όπως λάδια και δραστικές χημικές ουσίες. Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν ιμάντες που κατασκευάζονται από συνθετικές ύλες, ή ακόμα και από πολλαπλά στρώματα και οι οποίοι συνδυάζουν πολλές από τις απαιτούμενες ιδιότητες.

Δερμάτινοι ιμάντες

Το δέρμα παρουσιάζει πολύ υψηλούς συντελεστές τριβής τους οποίους κανένα άλλο υλικό κατεργασίας δεν μπορεί να φτάσει.
Ανάλογα με την περιεκτικότητα σε λίπος του δέρματος διακρίνουμε το στάνταρντ δέρμα, το ευλύγιστο δέρμα και το μεγάλης ευκαμψίας δέρμα. Τα στάνταρντ δέρμα χρησιμοποιείτο συχνά σε μικτότερες ταχύτητες ιμάντων, σε απεμπλεκόμενους μηχανισμούς μετάδοσης κίνησης και σε περιπτώσεις μη ομαλής μετάδοσης κίνησης.

Το ευλύγιστο δέρμα χρησιμοποιείται σε κανονικές μεταδόσεις κίνησης, αλλά και σε μεταδόσεις κίνησης σταυρωτές και με κωνικούς κυλινδρίσκους. Το μεγάλης ευκαμψίας δέρμα είναι κατάλληλο για όλες τις περιπτώσεις μετάδοσης κίνησης, δηλαδή για περιπτώσεις όπου έχουμε μεγάλη ταχύτητα μετάδοσης, μεγάλης συχνότητα σε κάμψη, μικρή απόσταση αξόνων και μικρή γωνία επαφής. Χρησιμοποιείτο ακόμα σε μηχανισμούς μετάδοσης κίνησης με τροχαλίες τάνυσης και με ημισταυρωτές τροχαλίες. Πρέπει να σημειώσουμε πως τα δέρματα διακρίνονται σε δέρματα ξηράς έλασης και δέρματα υγράς έλασης. Τα δέρματα υγράς έλασης εμφανίζουν κατά τη λειτουργία μια μειωμένη σε σχέση με τα ξηράς έλασης πλαστική διαστολή.
SeparatorBetweenMainTextsΣυνθετικοί και χαλύβδινοι ιμάντες

Τα υλικά αυτά σε σχέση με τους δερμάτινους ιμάντες είναι πολύ πιο σύγχρονα και προσφέρουν αυξημένες δυνατότητες. Οι συνήθως χρησιμοποιούμενες συνθετικές ύλες είναι το πολυαμίδιο, το νάυλον και το περλόν. Σημειωτέον ότι σπάνια χρησιμοποιούνται ιμάντες από μια και μόνο συνθετική ύλη. Μια παλιότερη μέθοδος κατασκευής συνίστατο στην κατασκευή μια ατέρμονης υφαντής ταινίας νάυλον, η οποία για τη μεγέθυνση του συντελεστή τριβής είναι επιστρωμένη με συνθετικό κόμμι.

Οι ιμάντες που κατασκευάζονται με βάση αυτή τη μέθοδο είναι πολύ σφικτοί και μπορούμε να πούμε πως κινούνται ουσιαστικά χωρίς διαστολή. Έτσι λοιπόν είναι από τους πλέον κατάλληλους για μεγάλες ταχύτητες. Με αυτούς μπορούν να επιτευχθούν ταχύτητες ιμάντων μέχρι και 100 μέτρα το δευτερόλεπτο. Είναι πολύ εύκαμπτοι και δεν παρουσιάζουν καμία ευπάθεια έναντι λιπαντικών και ατμοσφαιρικών επιδράσεων.

Ιμάντας από προφίλ αλουμινίου

Υπάρχουν μεταφορικές ταινίες που έχουν ιμάντα μεταφοράς από προφίλ αλουμινίου. Αυτές βρίσκουν εφαρμογές κυρίως στον κλάδο των πλαστικών και των τροφίμων.

Εξοπλισμός διατάξεων ιμάντων

Οι μεταφορικές διατάξεις εκτός από το βασικό φορέα (ιμάντα, αλυσίδα) διαθέτουν και μια γκάμα λοιπού εξοπλισμού ιδιαίτερα σημαντικού για την καλή λειτουργία των μεταφορικών συστημάτων. Αυτός ο εξοπλισμός συνίσταται μεταξύ άλλων στους συνδέσμους των ιμάντων, στις ενισχύσεις μεταφορικών ταινιών και των αντίστοιχων τυμπάνων, σε υλικά αναγκαία για τις επισκευές των ιμάντων κ.α.

Σύνδεσμοι ιμάντων

Τα άκρα των πεπερασμένων ιμάντων δηλαδή των ιμάντων μεγάλου μήκους, οι οποίοι όμως αποτελούνται από τη κατά σειρά σύνδεση πολλών τμημάτων ιμάντων μικρού μήκους μπορούν να συνδεθούν κατά διάφορους τρόπους. Μπορούν να συρραφούν, να συγκολληθούν ή να συνδεθούν ατέρμονα με ένα μηχανικό τρόπο, π.χ με συνδετήρες. Μολονότι η συγκόλληση των επί μέρους τμημάτων αποτελεί την καλύτερη και ασφαλέστερη μέθοδο, πολλές φορές οι ιμάντες ενώνονται με συνδετήρες, έτσι ώστε οι αναπόφευκτες βραχύνσεις των ιμάντων μετά από διαρκείς τανύσεις ή αποσυναρμολογήσεις να πραγματοποιούνται γρηγορότερα.

Οι σύνδεσμοι ιμάντων μπορούν να παρέχουν αρκετές ευκολίες στην τοποθέτηση. Κατά πρώτον δεν απαιτούν ούτε στάμπες, ούτε ειδικά εργαλεία και μπορούν να τοποθετηθούν γρήγορα και με ασφάλεια. Μια ικανοποιητική σύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση ενός σφυριού και μιας πένσας από αυτές που χρησιμεύουν για την κοπή συρμάτων, ωστόσο διατίθενται και άλλα ολοκληρωμένα συστήματα που προσαρμόζονται στις άκρες των ιμάντων και τα οποία δυνατόν να περιλαμβάνουν «γωνιασμένες» λάμες με πτερύγια.

Οι σφικτήρες ιμάντων μπορούν να έχουν κι άλλα πλεονεκτήματα. Να είναι ισχυροί και να διαμοιράζουν την τάση ώθησης σε πολλά περτσίνια. Οι διατρήσεις των ιμάντων στις περιοχές συνδέσεων μπορούν να είναι στεγανές και να προστατεύουν τους ιμάντες από την υγρασία. Ο τύπος σύνδεσης προσφέρει τη μέγιστη δυνατή καμπύλωση στους ιμάντες, διότι αποφεύγεται η καμπύλωση στα αδυνατισμένα από τις διατρήσεις σημεία. Δεν υπάρχουν αιχμηρά σημεία που θα μπορούσαν να κάνουν ζημιά στο υλικό. Η άκρη του δίσκου είναι «βυθισμένη» στο ελαστικό κάλυμμα του ιμάντα κι αυτό τον προστατεύει από πιθανό σχίσιμο.

Επενδύσεις τυμπάνων μεταφορικών ταινιών

Ελαστικές και ελαστοκεραμικές επενδύσεις τυμπάνων μεταφορικών ταινιών συντελούν στην εύρυθμη λειτουργία, στην αξιοπιστία και την εξασφάλιση διάρκειας ζωής κάθε συστήματος μεταφοράς:

Ενισχύσεις ταινιών

Στις ελαστικές μεταφορικές ταινίες χρησιμοποιούνται :

– Ενίσχυση με λινά (ΕΡ) και συρματόσχοινο.

– Ειδικές επικαλύψεις ελαστικού (αντιτριβικές) για αντοχή σε θερμοκρασία, λάδια, οξέα.

– Ταινίες με κυματοειδές παραπέτο και τακούνια.
SeparatorBetweenMainTexts Ελαστικά φύλλα και εφέδρανα

Τα ελαστικά φύλλα χρησιμοποιούνται ως (αντιτριβικά) για επενδύσεις χοανών, σιλό και σιλό και παραπέτα ταινιών και τα εφέδρανα ως ειδικά αντικραδασμικά – αντισεισμικά για δομική χρήση.

Υλικά ψυχρής συγκόλλησης

Χρησιμοποιούνται τα εξής

– Κρύες κόλλες συγκόλλησης.

– Μπαλώματα – φάσες ταινιών.

– Ελαστικά επένδυσης τυμπάνων.

– Ελαστοκεραμική επένδυση τυμπάνων.

Κάθετα συστήματα στοκαρίσματος

Πρόκειται για μονάδες κάθετου στοκαρίσματος διαφόρων προϊόντων, τα οποία συσκευάζονται μέσα σε κιβώτια. Ο αριθμός κιβωτίων προκαθορίζεται μέσω ηλεκτρικού πίνακα και μόλις επέλθει ο επιθυμητός αριθμός τα κιβώτια εκφορτώνονται σε κυλίνδρους ολισθητήρες.

Πλεονεκτήματα ιμάντων

Οι ιμάντες σε σύγκριση με τις αλυσίδες (αλλά και τα γρανάζια) παρουσιάζουν ως φορείς μετάδοσης κίνησης και δύναμης τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

1) Η λειτουργία τους είναι σχεδόν αθόρυβη, όταν είναι δυνατόν να αποφευχθούν οι εστίες θορύβου λόγω των συνδέσεων των ιμάντων.

2) Οι ιμάντες κάνουν καλύτερη παραλαβή και απόσβεση των κρούσεων.

3) Έχουν απλή διάταξη και δεν χρειάζονται λίπανση.

4) Έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούνται πολλαπλά π.χ σε ατράκτους ομόρροπες κι αντίρροπες, σε ατράκτους διασταυρούμενες ή υπό λοξή θέση, για την κίνηση περισσοτέρων ατράκτων με έναν ιμάντα κ.λ.π.

5) Είναι σαφώς φθηνότεροι από τις αλυσίδες ιδίως όταν έχουμε να κάνουμε με εφαρμογές όπου η απόσταση των αξόνων είναι μεγάλη και η διάταξη των τροχαλιών απλή.

6) Η αποσύμπλεξή τους είναι ευκολότερη. Στον επίπεδο ιμάντα για παράδειγμα η αποσύμπλεξη γίνεται δια μετατοπίσεως επί ελευθέρας τροχαλίας, ή δι? αφαιρέσεως της προτάσεως π.χ με ανύψωση του τροχού τάσεως ή με μεταβολή της απόστασης των αξόνων.

7) Έχουν απλή μεταβολή της μετάδοσης. Αυτό γίνεται στον μεν επίπεδο ιμάντα με μετατόπιση επί βαθμωτών ή κωνικών τροχαλιών, στον δε τραπεζοειδή ή στρογγυλό ιμάντα με μεταβολή των διαμέτρων των τροχαλιών.

Αλυσίδες

Ενώ οι τροχαλίες επιπέδων και τραπεζοειδών ιμάντων μεταδίδουν τη δύναμη και την κίνηση με την τριβή, οι μεταδόσεις με αλυσίδα λειτουργούν όμοια όπως οι μεταδόσεις με ατέρμονες οδοντωτούς τροχούς. Οι αλυσίδες εφαρμόζονται εκεί όπου δεν είναι πραγματοποιήσιμη η τοποθέτηση ιμάντων λόγω δυσμενών συνθηκών χώρου, λόγω ταχύτητας ή απόστασης αξόνων. Μπορούν να μεταδώσουν κίνηση με μικρότερες γωνίες επαφής και μικρότερες αποστάσεις αξόνων. Επίσης μπορούν να μεταδώσουν σημαντικά μεγαλύτερες δυνάμεις από ότι οι ιμάντες. Γενικά δεν χρειάζονται καμία αρχική τάση και ως εκ τούτου φορτίζουν τις ατράκτους λιγότερο δυνατά. Οι μεταδόσεις με αλυσίδα προφανώς δεν εργάζονται ελαστικά, προυποθέτουν περισσότερη συντήρηση, πρέπει να λιπαίνονται και συχνά να προστατεύονται και από επιδράσεις σκόνης. Οι αλυσίδες (όπως και οι οδοντωτοί τροχοί) είναι διατάξεις σημαντικά πιο ακριβές από τους ιμάντες και από τις τροχαλίες των ιμάντων. Ωστόσο υπάρχει μεγάλος αριθμός εφαρμογών στις οποίες είναι απαραίτητες (όπως π.χ στην κατασκευή αυτοκινήτων και γεωργικών μηχανημάτων).

Με τις αλυσίδες είναι δυνατό να μεταφερθεί η κίνηση από μια άτρακτο σε μια ή περισσότερες άλλες με ομόρροπη ή αντίρροπη φορά στροφής. Η προφανής προυπόθεση για να επιτευγχθεί η μεταφορά της κίνησης με αλυσίδες είναι κατά πρώτον όλοι οι τροχοί των αλυσίδων να ευρίσκονται στο ίδιο επίπεδο και κατά δεύτερον όλες οι άτρακτοι να είναι παράλληλες. Η περιοχή εφαρμογής των αλυσίδων μπορεί να επεκταθεί με τη χρήση ειδικών συσκευών. Έτσι σε περίπτωση ισχυρών περιοδικών κρούσεων και μεγάλων περιφερειακών ταχυτήτων χρησιμοποιούνται ειδικοί αποσβεστές ταλαντώσεων. Σε περίπτωση πολύ μεγάλων αποστάσεων χρησιμοποιούνται τροχοί στηρίξεως ή ολισθητήρες, οι οποίοι μειώνουν την καταπόνηση της αλυσίδας που προκαλείται από το ίδιον βάρος της.
Η ισχύς που μπορεί να μεταφερθεί με τις αλυσίδες περιορίζεται από τη φθορά των αρθρώσεων που είναι σημαντική σε μέσες ή μεγάλες περιφερειακές ταχύτητες. Ωστόσο για μικρές ταχύτητες μετάδοσης περιορίζεται από άλλες παραμέτρους όπως για παράδειγμα η περιορισμένη δυναμική αντοχή των τεμαχίων της αλυσίδας. Πάντως για πολύ μεγάλες ταχύτητες καλό είναι να λαμβάνεται υπόψη και η σημαντική προφόρτιση της αλυσίδας εξαιτίας της φυγόκεντρης δύναμης. Σε συστήματα πολλαπλών αλυσίδων όπως είναι συστήματα αλυσίδων που είναι τοποθετημένες η μια παράλληλα στην άλλη καλό είναι να λαμβάνεται υπόψη η άνιση κατανομή του φορτίου κατά τοπ πλάτος της αλυσίδας και η σημαντικά μεγαλύτερη φθορά η οποία παρουσιάζεται στις αλυσίδες που δεν είναι προφυλαγμένες και δεν λιπαίνονται καλά.

Εγκατάσταση αλυσίδων

Ο σχεδιασμός της εγκατάστασης των αλυσίδων αναφέρεται στη μετάδοση της κίνησης από τους τροχούς στις αλυσίδες και στη μεταφορά των φορτίων επί των αλυσίδων.

Αναφορικά με τη μετάδοση της κίνησης έχουμε τα εξής:

~ Η γραμμή που συνδέει τα κέντρα των κινητηρίων αξόνων πρέπει να είναι οριζόντια ή να έχει μια σχετικά μικρή απόκλιση από την οριζόντια διεύθυνση και συγκεκριμένα μέχρι 60 μοίρες. Αν η απόκλιση υπερβαίνει τις 60 μοίρες και όπου διαπιστωθεί ότι δεν μπορούμε να αποφύγουμε «την κάθετη οδήγηση», πρέπει να ληφθούν προφυλάξεις για να διασφαλιστεί η κατάλληλη συναρμογή της οδόντωσης μετάδοσης κίνησης μεταξύ αλυσίδας και κινητήριου άξονα.

~ Ο αριθμός των οδόντων του γραναζιού μετάδοσης κίνησης πρέπει να ακολουθεί τα προδιαγραφόμενα στάνταρντς. Η σχέση μετάδοσης δεν πρέπει κανονικά να ξεπερνά το 1/8. Αν έχουμε δύο κινητήριους τροχούς εν σειρά τότε μπορεί να επιτραπούν μεγαλύτερες σχέσεις μετάδοσης.

~ Αρχικά η αλυσίδα δεν χρειάζεται κάποια τάνυση εκτός από συγκεκριμένες εφαρμογές όπου έχουμε παλινδρομική κίνηση του κινητήριου άξονα ή συχνά ξεκινήματα και σταματήματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι σκόπιμο να ασκείται στην «χαλαρή» αλυσίδα μια τάνυση η οποία δεν θα υπερβαίνει το 10% της δύναμης οδήγησης στη «σφικτή» εν λειτουργία αλυσίδα. Η τάνυση μπορεί είτε να ρυθμίζεται αυτόματα, είτε περιοδικά με το χέρι.

~ Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο είτε η ροπή του κινητήρα οδήγησης, είτε το οδηγούμενο φορτίο δεν έχουν κανονικότητα τότε εκτός από τη συσκευή τάνυσης είναι αναγκαίο να τοποθετηθεί και μια συσκευή οδήγησης για να ελέγχονται οι κραδασμοί κατά τη λειτουργία.

Πάντως σε γενικές γραμμές μια σειρά οδηγιών που αφορούν την ορθή μετάδοση της κίνησης περιλαμβάνει: α) μια απόσταση των αξόνων τροχών που δεν θα είναι ούτε μεγάλη, αλλά ούτε και μικρή, β) ένα λόγο οδήγησης περίπου 3 προς 1, γ) το γρανάζι του κινητήριου τροχού να έχει περίπου 25 οδόντες και δ) μια όσο το δυνατόν πιο απλή διάταξη αλυσίδας.

Αναφορικά με την ανύψωση φορτίων έχουμε τα εξής:

Στις περιπτώσεις όπου δύο ή περισσότερες αλυσίδες εργάζονται παράλληλα οι ασκούμενες δυνάμεις θα πρέπει να κατανέμονται στις παράλληλες αυτές αλυσίδες με τη χρησιμοποίηση ρυθμιζόμενων συσκευών συναρμογής, οι οποίες έχουν σκοπό να αντισταθμίσουν τη διασπορά του μήκους της αλυσίδας όλων γενικά των κατασκευαστικών ανοχών που προκύπτουν από την εγκατάσταση των παράλληλα λειτουργουσών αλυσίδων. Τα υλικά κατασκευής αυτών των συσκευών συναρμογής πρέπει να έχουν αντοχή τουλάχιστον ίση με εκείνη του υλικού κατασκευής της αλυσίδας. Η γραμμική ταχύτητα των αλυσίδων σε τέτοιες διατάξεις ενδείκνυται να είναι μικρή και συνίσταται να μην υπερβαίνει τα 0,5 μέτρα το δευτερόλεπτο. Τέλος μια σημαντική παράμετρος στις εγκαταστάσεις αυτού του είδους είναι η μηχανική σκληρότητα των τροχών. Αυτή πρέπει να είναι τέτοια ώστε οι τροχοί και τα ράουλα μετάδοσης κίνησης να μπορούν να αντέχουν τις δυνάμεις τριβής που αναπτύσσονται κάτω από τις φέρουσες μεταφορικό φορτίο πλάκες των αλυσίδων σε εκείνες τις φάσεις της λειτουργίας, όπου έχουμε άφιξη είτε αναχώρηση των συγκεκριμένων φορτιζόμενων πλακών επί των τροχών οδήγησης. Ενδεικτικές τιμές για τη σκληρότητα των υλικών των τροχών είναι μεταξύ 315 και 420 HB.

Αναφορικά με την οριζόντια μεταφορά φορτίων έχουμε:

Με δεδομένο ότι ο σχεδιαστής του συστήματος μεταφοράς επιδιώκει να μειώσει τον αριθμό των δοντιών στους τροχούς ώστε να περιορίσει τις διαστάσεις τους, οι αλυσίδες οριζόντιων μεταφορικών γραμμών έχουν διάκενα αρκετά μεγάλα, ώστε να επιτρέπουν στα βοηθητικά εξαρτήματα να προσαρμόζονται πάνω στις πλάκες των αλυσίδων. Μια άλλη παράμετρος σχεδιασμού έχει να κάνει με τη ρύθμιση του κέντρου του άξονα οδήγησης. Το κέντρο αυτού του άξονα πρέπει έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να κάνει τη διάταξη της αλυσίδας απλούστερη, να επιτρέπει τη ρύθμιση των «μπόσικων» σε ένα τμήμα της αλυσίδας, τη ρύθμιση της τάνυσής της και τέλος να επιτρέπει στην όλη διάταξη να ανταποκριθεί στη φυσιολογική επιμήκυνση της αλυσίδας, όταν αυτή φτάσει στο όριο της διάρκειας ζωής της. Για να επιτευχθεί αυτή η ρύθμιση χρησιμοποιούνται είτε βιδωτές συσκευές τάνυσης, είτε πιο σύνθετα αυτόματα συστήματα.

Πλεονεκτήματα αλυσίδων

Οι αλυσίδες ως φορέας μεταφορικής διάταξης υπερτερούν των ιμάντων στα εξής:

1) Έχουν μικρότερες διαστάσεις κατασκευής και η μικρότερη αξονική δύναμη.

2) Δεν παρουσιάζουν διολίσθηση κατά τη μετάδοση της δύναμης.

3) Η μόνιμη μήκυνση των αλυσίδων η οποία αυξάνει με το χρόνο και τη φόρτιση είναι σαφώς μικρότερη από εκείνη των ιμάντων.

4) Δεν παρουσιάζουν μεταβολή της μήκυνσης τους με τη θερμοκρασία και την υγρασία.

5) Δεν παρουσιάζουν σημαντική μεταβολή του συντελεστή τριβής εξαιτίας της σκόνης, των ακαθαρσιών, των λαδιών και της υγρασίας.

Ελέγξτε επίσης

Αερολίπανση, αεροέδρανα, και τεχνολογικές εφαρμογές

Η αερολίπανση είναι μια τεχνική χάρη στην οποία αντικαθίσταται το λιπαντικό έλαιο από ατμοσφαιρικό αέρα, …